Ogólnopolskie Online Office Hours zakończone sukcesem.

Image for post
Image for post

114, właśnie tyle spotkań odbyło się 9 czerwca w ramach Online Office Hours organizowanych przez Fundusz Seedstone oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Wydarzenie było skierowane do osób i zespołów, które są na początku swojej startupowej drogi. W trakcie spotkań uczestnicy mogli skonsultować swój projekt z doświadczonymi ekspertami, a także porozmawiać o potencjalnej inwestycji. Na uczestników, oprócz organizatorów, czekali przedstawiciele: YouNick Mint, Evig Alfa, Tredecim Innovation oraz SpeedUp Group. Dodatkowo, zainteresowani mogli skonsultować swój pomysł pod kątem grantów z programu #SpeedUpPoP, a także dowiedzieć się więcej o programie Scale Up Champions realizowanym przez PPNT.

Już teraz zapraszamy do kolejnej inicjatywy, organizowanej wspólnie przez Fundusz Seedstone oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny, o nazwie alfaNEXUS. W ramach wydarzenia, które odbędzie się 24 lipca, uczestnicy będą mogli skonsultować swoje pomysły oraz firmy z ludźmi posiadającymi wieloletnie doświadczenie biznesowe. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

Written by

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store