Công cụ chặn click ảo cho tất cả các website

da ngan
da ngan
Aug 27, 2018 · 5 min read

Google Adwords là một trong những kênh quảng cáo phổ biến trong kinh doanh qua website. Tuy nhiên cạnh tranh không lành mạnh đã biến công cụ này thành một nơi đốt tiền của nhà quảng cáo.

Thương trường là chiến trường, không sai một chút nào khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ tập trung ở việc bán hàng mà cả trong những kế hoạch tiếp thị trực tuyến. Sự cạnh tranh này thể hiện rõ rệt nhất có lẽ là trên dịch vụ quảng cáo Google, nơi mà đối thủ có thể khiến mẫu quảng cáo của bạn nhanh chóng biến mất chỉ với một cách làm đơn giản. Đó là liên tục thực hiện nhấp chuột gian lận vào quảng cáo của bạn, khiến bạn hao tốn chi phí quảng cáo trong khi không thu lại được gì, từ đó rút lui khỏi các chiến dịch quảng cáo.

Gian lận nhấp chuột không được xác định cho bất kỳ ngành hay vị trí địa lý nào, nó xảy ra trên toàn cầu, trên tất cả các ngành, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

fff.com.vn — Hướng giải quyết của 3F solutions cho những nhấp chuột gian lận, click ảo, click tặc cho các website :

3F solutions có lẽ là cái tên khá quen thuộc đối với những ai am hiểu và quan tâm đến việc bán hàng qua website bằng phương thức quảng cáo trên Google Adwords.

fff.com.vn bao năm qua đã trở thành chuyên gia giải đáp các vấn đề của các doanh nhân trong việc gặp khó khăn khi quảng cáo trên Google, giúp các chủ doanh nghiệp tối ưu quảng cáo, chặn các click ảo. Trong đó chặn click ảo là công cụ đươc khách hàng quan tâm và sử dụng nhiều nhất tại 3F.

chanclickao.com — Công cụ giải quyết các vấn nạn click ảo của 3F Solutions :

Với bộ óc sáng tạo và không ngừng hoạt động, đội ngũ 3F đã cho ra đời một công cụ giúp cho các chủ doah nghiệp bài trừ các click tặc phá hoại một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đó là chanclickao.com.

Công cụ chặn click ảo tại 3F đã ngày càng thông minh và cải tiến hơn khi tích hợp 10 công cụ giảm chi phí trong 1 tool duy nhất . Tất cả các công cụ hoạt động theo cơ chế tự động hóa, không chỉ cung cấp báo cáo trực quan còn có thể tương tác trực tiếp đến quảng cáo của bạn, cải thiện nó giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian

Hiện nay, chanclickao.com đã có thêm 5 tính năng mới, hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc chặn các lick ảo, click tặc với hệ thống chặn tự động, bạn sẽ không phải tốn bất kỳ thời gian nào để giám sát mà vẫn tiêu diệt được các click không đem lại khách hàng cho bạn .

Chặn click ảo theo IP:

Giải pháp chặn click ảo theo IP nay được cải tiến hơn nhờ sự đồng bộ với toàn bộ mạng lưới Bigdata, giúp chặn chính xác hơn.

Chặn click ảo theo 3G-4G :

Chỉ với 1 thao tác bạn có thể chặn quảng cáo trên toàn bộ mạng 3G & 4G, giúp ngăn chặn click ảo hiệu quả

Chặn click ảo theo thời gian:

Theo dõi điễn tiến quảng cáo theo các khung giờ trong ngày, chặn ngay khung giờ bị Click ảo hoặc khung giờ không có nhân viên làm việc.

Chặn theo Mobile/PC/Tablet :

Dễ đàng theo dõi tình trang, bật, tắt quảng cáo theo từng thiết bị: Mobile, Tablet, PC. Nếu bạn muốn tắt quảng cáo trên Tablet, bấm là xong

Chặn theo địa điểm :

Biết chính xác các tỉnh thành đang hiện quảng cáo, và nếu muốn bạn có thể ngừng quảng cáo theo tỉnh thành .

Ngoài ra, 3F còn có nhiều ứng dụng khác để hỗ trợ cho khách hàng trong việc tiết kiệm chi phí quảng cáo, giúp cho các nhà quảng cáo có tăng đáng kể số lượng khách hàng mỗi tháng như :

Chặn theo mạng lưới :

Xem xét quảng cáo đang hiển thị ở đâu: trên Google Search hay trên đối tác của Google. Liều thuốc đơn giản nhưng tiết kiệm đến 30% chi phí .

Chặn theo Bigdata :

Đựa vào thống kê các IP đang phá hoại click ảo trên toàn bộ mạng lưới,bạn có thể thiết lập chặn toàn bộ IP này.

Nhận diện số di động :

Nhận điện các số di động truy cập bằng 3G & 4G đang click ảo bạn, từ đó có thể liên lạc trực tiếp với đối thủ để trao đổi và ngăn chặn click ảo

Hãy đăng ký ngay để được sử dụng 3 tháng miễn phí và bạn sẽ thấy được điều bất ngờ mà 3F mang lại cho bạn .

Ngoài những dịch vụ chặn click ảo trên, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều công cụ tiện ích khác tại fff.com.vn .

fff.com.vn là đối tác cao cấp của google tại Việt Nam, bởi vậy ta có thể thấy vĩ mô của ứng dụng này là rất lớn — uy tín chất lượng .

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store