Dùng SemRush và SimilarWeb thì hiện ra lượng vist/pageview đến chotot chỉ khoảng 8–10 triệu/tháng …
Hoàng Phạm
3

Người ta có đưa lên báo số pageview rồi nè http://dantri.com.vn/doanh-nghiep/cho-tot-vuot-moc-1-ty-luot-xem-trang-mot-thang-20160610154125966.htm

Rãnh đâu mà lên chém mấy cái này :(

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dang Ngoc Anh’s story.