Jestem osadzony. Czy przysługuje mi przerwa w karze?

W poprzednim wpisie omówiłem kwestie prawne związane z odroczeniem wykonania kary. W niniejszym wpisie pokaże ci co zrobić jak nie uda się dostać odroczenie wykonania kary i będzie trzeba odsiedzieć trochę za kratami. Taka odsiadka nie zawsze musi być w jednym kawałku. Ustawodawca przewiduje, że można starać się o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Przesłanki orzekania przerwy w karze.

Instytucja przerwy w wykonaniu kary przewidziana jest w kodeksie karnym wykonawczym. Przesłanki udzielenia automatycznej przerwy określone są tak jak przy obligatoryjnym odroczeniu kary a zatem choroba psychiczna lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że umieszczenie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W takich przypadkach sąd zarządza sporządzenie opinii przez biegłych lekarzy i na tej podstawie orzeka o przerwie w karze. Sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary. Okres na jaki udziela się w tym przypadku przerwy nie jest ściśle określony. Ustawa wskazuje, że przerwa trwa aż do ustania przeszkody w odbywaniu kary.

Najczęściej jednak sądy orzekają o przerwie w karze gdy zachodzą okoliczności fakultatywne jej orzeczenia, czyli kiedy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego. W szczególności można wskazać, że są to choroba skazanego inna niż wskazana powyżej, choroba członka rodziny, konieczność pomocy rodzinie, która pozostaje bez środków do życia i tym podobne przesłanki. Przerwa jest udzielana na okres do jednego roku. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kobiety ciężarnej przerwa w karze może być orzeczona na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Który sąd jest właściwy do orzekania o przerwie w karze.

Przerwy w karze udziela sąd penitencjarny czyli sąd okręgowy właściwy dla zakładu karnego w którym akurat przebywa skazany. Ten sąd pozostaje właściwy do końca odbywania wyroku w zakresie orzekania o kolejnych przerwach. Wniosek o przerwę może złożyć także dyrektor zakładu karnego.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Wniosek o przerwę w karze podlega opłacie 60 zł.

Zapraszam do komentowania i subskrypcji.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.

Like what you read? Give Daniel Anweiler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.