Opłaty w postępowaniu wykonawczym

W poprzednich wpisach pokazałem ci jakie są podstawowe wnioski składane po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności. Możesz w takim przypadku starać się o odroczenie wykonania kary. Po odbyciu części kary możesz starać się o przerwę w karze a po upływie roku przerwy o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Wszystkie te wnioski kierowane do sądu podlegają opłacie.

Poniżej przedstawiam ci wysokość opłat w postępowaniu karnym wykonawczym które są ustalone ustawą o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. nr 49 poz. 223 w późn. zm.).

W artykule 15 ustawa przewiduje, że w sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności — 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu — 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie — 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego — 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty — 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności — 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego — 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania — 45 zł,

Są to wszystko opłaty obligatoryjne których nieuiszczenie powoduje, że twój wniosek nie może być rozpoznany przez sąd.

W przypadku gdy nie stać cię na opłacenie wniosku możesz złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu wniosku, jeżeli wykażesz, że ze względu na twoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów opłacenie wniosku byłoby zbyt uciążliwe. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające trudną sytuację finansową. Postanowienie o nie zwolnieniu z opłaty podlega zaskarżeniu.

Zapraszam do lektury pozostałych wpisów, komentowania i subskrypcji bloga.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Daniel Anweiler’s story.