Zatarcie skazanie. Kiedy będę miał wyczyszczoną kartotekę?

Skutki Twojego skazania ciągną się jeszcze długo po tym jak odbędziesz karę i zapłacisz wszystkie należności zasądzone wyrokiem. Status osoby karanej ma na celu zapewnienie tego, żebyś przestrzegał porządku prawnego i nie popełniał więcej przestępstw. Taki status nie powinien jednak obowiązywać w nieskończoność. Jeżeli przestrzegasz porządku prawnego przez określony okres czasu to nie powinieneś ponosić dalej niekorzystnych konsekwencji związanych z byciem osobą karaną. Instytucja prawna, która określa zasady wykreślania skazania z rejestru skazanych to instytucja zatarcia skazania.

Z chwilą kiedy zatarcie skazania nastąpi uważa się je za niebyłe a wpis o nim usuwa się z rejestru skazanych.

Kiedy nastąpi zatarcie skazania?

Zacznę od tego kiedy nie nastąpi. Tylko w przypadku gdy skazano Cię na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15 to zatarcie skazania nie następuje nigdy.

W przypadku skazania za inne przestępstwa okres po którym następuje zatarcie skazania zależy od kary na którą skazał Cię sąd.

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności tj. od miesiąca do lat 15 oraz 25 lat zatarcie skazania nastąpi po 10 latach od wykonania kary lub jej darowania albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na Twój wniosek zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli w tym okresie przestrzegałeś porządku prawnego, a wymierzona Ci kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania nastąpi z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Gdy skazano Cię na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania nastąpi z upływem 3 lat, a w razie wymierzenia Ci kary grzywny z upływem roku, od wykonania lub darowania albo od przedawnienia wykonania kary ograniczenia wolności albo grzywny.

Gdy Sąd w Twojej sprawie odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie skazania nastąpi z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Jeżeli orzeczono wobec Ciebie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Jeżeli skazano Cię za dwa lub więcej przestępstw, a nie można wnioskować o wyrok łączny, jak również jeżeli po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu do zatarcia skazania, o którym pisałem wyżej, popełnisz ponownie przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Oznacza to, że zatarcie nastąpi po upływie okresu potrzebnego do zatarcia skazania ostatniej z orzeczonych kar.

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa tzn., że nie musisz nic robić, za wyjątkiem przypadku wskazanego wyżej, zatarcie skazania zostanie dokonane w kartotece karnej. Jeżeli jednak zbliża się termin zatarcia skazania a masz na biegu sprawę karną to warto samemu w pierwszym dniu kiedy zatarcie może nastąpić wysłać wniosek do rejestru skazanych, żeby zrobili to szybciej.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.

Like what you read? Give Daniel Anweiler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.