Zostałem skazany. No i co teraz?

Zostałem skazany na BZ -tę (czyli dla niewtajemniczonych karę więzienia bez warunkowego zawieszenia jej wykonania). No to co teraz mam zrobić.

W poniższym wpisie pokaże ci prawne możliwości odroczenia wykonania kary. Jest to instytucja prawa karnego wykonawczego uregulowana w kodeksie karnym wykonawczym.

Najczęściej spotykanym wnioskiem do Sądu po skazaniu na karę pozbawienia wolności jest wniosek o odroczenie wykonania tej kary. Możemy taki wniosek złożyć zaraz po uprawomocnieniu się wyroku skazującego nas na karę pozbawienia wolności. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie czekać na „zaproszenie” z Zakładu Karnego bo wtedy może być już za późno na odraczanie kary. Zostaniemy zatrzymani przez Policję i dostarczeni do odbycia kary.

Odroczenie wykonania kary jest możliwe w przypadkach opisanych kodeksie karnym wykonawczym. Przysługuje ono w przypadku gdy skazany choruje psychicznie lub na inna ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że umieszczenie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W tych przypadkach po zasięgnięciu opinii biegłych wskazującej, że skazany jest chory sąd odracza wykonanie kary. Oznacza to, że musi orzec odroczenie wykonania kary.

Odroczenie przysługuje także na okres do roku jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Dobrym przykładem jest, że skazany jest jedynym żywicielem rodziny, opiekuje się chorą osobą lub sam jest chory, ale nie w takim stopniu, że osadzenie go w zakładzie karnym zagrażałoby jego życiu lub zdrowiu jednakże musi leczyć się na wolności, gdyż w warunkach więziennych takie leczenie nie jest możliwe. Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub kobieta ciężarna mogą uzyskać odroczenie wykonania kary na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka.

Sąd może udzielić odroczenia kilkukrotnie, ale nie dłużej niż na rok. Okres odroczenia biegnie od daty wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary. W takim postanowieniu sąd może zobowiązać skazanego np. do podjęcia pracy albo poddania się leczeniu.

Sądem do którego składa się wniosek o odroczenie wykonania kary jest sąd który w pierwszej instancji wydał wyrok skazujący. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł. Można ją wpłacić w kasie w sądzie lub przelewem na konto sądu ze wskazaniem, że dotyczy wniosku o odroczenie wykonania kary oraz z podaniem imienia i nazwiska skazanego i sygnatury akt sprawy w której nastąpiło skazanie.

Zapraszam do komentowania i subskrypcji.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.