lubię

lubię kolce biodrowe. jasną, cienką skórę opinającą żebra. Ostre kąty przechodzące w miękką gładkość. Lubię niedopowiedzenia, dwuznaczności i niejasności. Piegi. Plamki. Biel. I niskie basy.

Like what you read? Give Daniel Kot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.