Mam 24 lata i dużo tęsknoty za tym czasem i miejscem, który albo już nie istnieje, albo jeszcze nie istnieje.

11nov2k16

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.