Szybko

Pies nie myśli o przyszłości jest w tym cudowny

Używam często słowa cudowny - jest pluszowe, łaskocze pod językiem

Skoro łaskocze to chyba dobrze

Czasami robię tak, że w dwóch słowach lub gestach nadaję kontekst pozornie zwyczajnej sytuacji, to jak gra.

061016
Like what you read? Give Daniel Kot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.