we kissed i liked it

drobne usta zbieram wargami
i ciepły język; miękkie zwierzę które

chcę przytulić

odmierzasz odległości na mojej twarzy
geometryczny zapis chwili 
łączysz kropki w konstelację piegów 
i delikatnych nierówności

napięcie w punktach styku kruszeje
drobne grudki stresu, zmartwień
rozcieram tuż pod warstwą mięśni

i myślę sobie o tym
że dobrze czasem 
wpadać w ręce
przy okazji

Like what you read? Give Daniel Kot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.