Image for post
Image for post

Mijn thuis is in het onderwijs. Mijn missie is educatie. En mijn waarde wordt bepaald door groei die de ander doormaakt, door de ondersteuning die ik kan bieden. Door de stimulans die ik de student bied om van meerwaarde te zijn in haar leven, in de maatschappij.

Dit op afstand verwezenlijken, vind ik heel moeilijk.

Er is tijd. En er is tijd op een andere manier. De vertraging ervaar ik door de afstand met collega’s en studenten.

Het werk dat ik doe, lijkt losgekoppeld van de urgentie die ik ervaarde voor de crisis. …


Image for post
Image for post

In de briefwisseling met mijn vader bespreken we concepten van het kunstenaarschap en docentschap. We herkennen motieven en kunnen ons inleven in de denkwijze van de ander. De interesse waarmee wij de visie van de ander bevragen en ons eigen perspectief toelichten, duiden hierop.

Eigenlijk heb ik met mijn vader altijd goed kunnen spreken over kunst en cultuur. …


Image for post
Image for post
‘Homage aan Araki’ 2015 The Fox Is Mine

De meeste mensen zijn ergens in dienst. Maar de meeste mensen zijn andere mensen.

Afgelopen dagen heb ik veel gelezen over de kunstenaar die ‘gedwongen’ wordt ZZP-er te zijn, omdat er nauwelijks aanbod zou zijn voor een vaste baan. Feit is dat er in de kunsten heel weinig functies open zijn, die bij het profiel van de kunstenaar passen (maar dit is vaak niet de insteek van de artikelen). …

Daniella Hefter

Artist and education innovator. Always looking for insight, questioning, researching art, culture, education and growth. Writing as a form of investigation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store