รับเหมาสร้างอาชีพเสริม

อาชีพเสริมรับเหมาก่อสร้าง

การที่จะเป็นเถ้าแก่ต้องมีเงินทุนและศึกษาข้อมูลหลายด้าน การจดทะเบียนของธุรกิจที่จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย การลงทุน ต้องมี ทุน สถานที่อุปกรณ์ บุคคล และระบบการบริหารงานทั้ง 4 อย่างนี้มารวมกัน และรายละเอียดส่วนปลีกย่อยอีกมากมาย การจดหุ้นให้ถูกต้อง มีการเสียภาษีรายได้ทางการค้า แหล่งสถานที่ตั้งที่แน่นอน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการเป็นนักลงทุนนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน และยังเป็นสร้างอาชีพ รายได้ให้กับคนในสังคมในกลุ่มสร้างอาชีพเสริม เช่นพนักงานการเงินบัญชี ผู้จัดการทางการตลาด วิศวกรออกแบบ หัวหน้าคนงาน คนงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับภาครัฐเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของบุคลากรทุกคนที่อยู่ในองค์กร เมื่อมีลูกค้าติดต่อสนใจและจัดจ้างให้ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ก็จะมีการประมูลราคากันก่อนถ้าเป็นส่วนราชการก็ทำตามระบบ การจัดซื้อจัดจ้างต้องถูกต้องตามระเบียบกรมการค้า การให้ค่าแรงสำหรับคนงานก็เช่นเดียวกัน ดูวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ การผ่านการทำงาน รวมทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละคน การออกแบบ การสร้างแบบ การสร้างแรงจูงใจของพนักงานในบริษัทสร้างแรงดึงดูดและแรงผลัก ความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้บุคคลในองค์กร รวมทั้งให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานในองค์กร มีความซื่อสัตย์ ทำงานเต็มความรู้ความสามารถ มีความเป็นเอกภาพในการทำงาน ให้ความรู้สึกดี ๆ กับพนักงานทุกคน เมื่อสิ้นปีของแต่ละปีก็จะมีโบนัสและรางวัลสำหรับพนักงานที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ขยันทำงาน และรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ การรับผิดชอบงานโครงการขนาดใหญ่ต้องดูรายละเอียดให้มาก ความเหมาะสมกับงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดของงาน ความปลอดภัยของพนักงาน หรือเพิ่มเป็นอาชีพเสริมให้พนักงานอีกด้วยการตรวจสอบงานที่ดำเนินการสำเร็จ การแก้ไขงานที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ความถูกต้อง เหมาะสม การไม่เอาเปรียบกับลูกค้าที่ได้มาติดต่อให้จัดทำในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มีการรายงานและข้อมูลที่เชื่อถือได้ โปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ โดยหลักฐานและข้อมูลในการจัดทำ และให้งานออกมาเป็นที่ประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดทำโครงการแต่ละครั้งต้องคำนึงความเหมาะสมกับงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง และแบ่งหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะกับงาน งานที่ดำเนินงานของโครงการแต่ละครั้งต้องมีคุณภาพเกิดพึงพอใจให้กับผู้ว่าจ้าง และยังต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมของสถานที่ปลูกสร้าง และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่รอบ ๆ ตัวเรา และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับส่วนรวมเป็นหลัก