สมาธิ การวาดภาพ และการสื่อสารในตนเอง

การวาดภาพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้วาดภาพจะต้องทำการสื่อสารในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งมอง จับจ้อง และจดจ่อกับรายละเอียดต่างๆ และเมื่อจิต สายตา และนิ้วมือทำงานประสานกันการถ่ายทอดเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการก็จะเกิดขึ้น หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวาดภาพเป็นการฝึกสมาธินั้นเอง การวาดภาพ เป็นการสื่อสารและสร้างสรรค์ภาพเขียนตามที่ตาของผู้วาดมองเห็น หรือมีความเหมือนจริงตามที่ปรากฏตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง แสงเงา และรวมถึงการให้สีสันลงบนภาพ ซึ่งผู้วาดต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างทักษะต่างๆ และการสื่อสารในตนเอง รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์ผู้วาดต้องอาศัยแรงบันดาลใจซึ่งอาจเกิดจากการมองหาจากธรรมชาติรอบตัว เมื่อได้แรงบันดาลใจแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการร่างภาพเพื่อให้ได้ขนาดและสัดส่วนที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการลงสีและกำหนดแสงเงาโดยอาจเป็นไปตามจินตนาการหรือตามสภาพความเป็นจริงที่ผู้วาดมองเห็นด้วยสายตาก็ได้

สมาธิ การวาดภาพ และการสื่อสารในตนเอง
สมาธิ การวาดภาพ และการสื่อสารในตนเอง