This story is unavailable.

Tebrikler, guzel ceviri. Bir arkadasim haber verdi, https://davidwalsh.name/spread-operator adresinden birebir cevirip, kendi yaziniz gibi sunup, bir de link vermemissiniz.

Yalniz JavaScript’teki J ve S harfleri buyuk yaziliyor, cevirirken buna dikkat etmemissiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.