Microsoft Storage Spaces Direct

DATERA s.r.o.
Jan 24, 2018 · 2 min read

Naši systémoví inženýři měli možnost v našem labu detailně otestovat technologii Microsoft Storage Spaces Direct (S2D), což je technologie hyperkonvergované infrastruktury poskytující na běžném komoditním hardware jak úložní, tak i výpočetní prostředky pro provoz virtuálních serverů.

Tato technologie, která je software definovaná a je součástí operačního systému Windows Server 2016 Datacenter edice, dle zkušeností z našeho testování dozrála do velice výkonného a vysoce dostupného řešení, které je srovnatelné s enterprise produkty určenými pro ukládání dat.

Image for post
Image for post

Testovali jsme různé úrovně ochrany dat (dvou a tří cestné zrcadlení, jednoduchá či zdvojená parita) a srovnávali chování a dopad do výkonu jak při zátěži s náhodnými či sekvenčními I/O operacemi. Testování probíhalo na čtyřech Lenovo serverech, z nichž každý disponoval „jen“ 2x SSD a 4x NL-SAS disky, a síťovou vrstvu nám zajišťoval 100Gb Ethernet s RDMA od společnosti Mellanox. 100GbE jsme zvolili, protože jsme si jej chtěli vyzkoušet. Pro nasazení stačí 10GbE, i když standardem se začíná stávat 25GbE. Výsledky testování jsou velice slibné, kdy jsme se při pokusu nasimulovat reálný objem pracovních dat a I/O zátěží s náhodným přístupem dostali průměrně na 250 tisíc IO operací s dobou odezvy průměrně do 10ms. Velice nízkých latencí jsme dosahovali také díky protokolu RDMA, který kromě snížení latencí navíc ani při přenosu dat nezatěžoval CPU serverů. U I/O zátěže se sekvenčním typem přístupu jsme dosahovali propustnosti až 2 GB/s. S ohledem na vybavenost serverů jsou to skvělé výsledky ukazující, že tato technologie je použitelná a patří do datových center a cloudů.

Image for post
Image for post
Graf s výsledkem testování IO zátěže s náhodným přístupem a 4 kB bloky.

S2D řešení o dvou nodech se dá pořídit již od statisíců korun, což umožňuje i menším zákazníkům, i bez SAN infrastruktury, vybudovat pokročilou hyperkonvergovanou infrastrukturu umožňující sofistikované ukládání dat.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store