Oči

Oči nelžou

Oči jsou okna do duše

Přírodou mistrovsky složené vitráže

Všechny jejich jiskry nejsou ale jen světlé

Jsou na světě i oči jako ty k vidění níže — zlé a podlé

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.