Život za oponou

David Siska
Oct 29, 2017 · 3 min read

Každého v životě potkaly a potkávají více či méně náročné situace, se kterými se musí vypořádat a které ho formují.

Vždy mě překvapovalo, jak málo se o neúspěchu, problémech a starostech veřejně mluví. Glorifikuje se úspěch, bohatství, růst, až to vypadá, že ten neúspěšný, který má starosti a problémy a na chvíli se zastavil, je špatný nebo méněcenný. Vidíme skvělé životy druhých v naleštěných magazínech a na sociálních sítích a často jim závidíme a srovnáváme svůj život s jejich.

Chápu, že není tak sexy mluvit o problémech, ale i ty jsou každodenní součástí na cestě za úspěchem, ať už vypadá jakkoliv a je podle mě potřeba (možná i odpovědností) “úspěšných” mluvit a sdílet i tuto část životní cesty, už jen proto, aby si ostatní nevytvořili představu, že ten jejich život nestojí při srovnávání s nimi za nic a rezignují na snahu něco s tím udělat nebo dokonce žít.

Když jsme v roce 2012 dva roky budovali náš startup Universator, ve kterém jsme zaměstnávali větší tým, vyhráli jsme akcelerátor StarCube 2012 a byli v médiích a nakonec to dopadlo jeho uzavřením bez pořádného spuštění po utracení vlastních statisíců korun, mluvili jsme o tom na konferencích jako největším školném a sdíleli jsme náš příběh na TyInternety. Tenkrát nám někteří říkali, že jsme odvážní, když o tom mluvíme veřejně, nám to přišlo samozřejmé.

Jiné to ale bylo, když jsem se před 3 roky dozvěděl, že mám nádor na mozku. Nechtěl jsem, aby ke mně někdo přistupoval jako k nemocnému, nechtěl jsem být nemocí definovaný. Bylo pro mě těžké říct to rodině a přítelkyni, kterým jsem nechtěl způsobit bolest, ale taky jsem před nimi nechtěl nic tajit. Rozhodl jsem se, že to navíc řeknu jen nejbližším kamarádům a investorům v Bonami, aby věděli, proč si musím odskočit na 14 dní na operaci a abych jim nemusel do očí lhát. Délka života s touto diágnózou se liší a není závratná, znám jen přibližný odhad a nechtěl jsem být litovaný a s nikým to rozebírat. Rozhodl jsem se proto, že to nebudu dál šířit, i když to znamenalo vymýšlet si, proč měním jídelníček a hubnu atp. Po 14 dnech po operaci jsem byl zpět v práci a život běžel jako předtím.

Po roce a půl od operace jsem se se svou přítelkyní oženil, stal se CEO Bonami a následně byl vybraný do žebříčku Forbes 30pod30 kdy jsem si uvědomil, že je to opět jen jedna část příběhu, kterou sdílím. Že nejsem autentický a že jediný důvod proč to tak je, je můj strach, že nebudu braný jako “plnohodnotný” a že budu litovaný.

V ten moment jsem si uvědomil, že je to STRACH, kterým jsem celou tu dobu definovaný a že je pro mě mnohem důležitější autenticita a to, že ukážu i ostatním, že i taková diagnóza nemusí být konec života a mnohem důležitější je žít naplno a že po každém pádu, ať je jakkoliv velký, stojí za to vstát a jít dál.

Proto jsem se rozhodl napsat i tento blogpost a strachu čelit, ukázat, že stejně jako vidíte herce v roli na jevišti, tak i různé žebříčky úspěchu, média a sociální sítě, je jen malá viditelná výseč života takového člověka a spoustu toho vidět není. Je to život za oponou, který člověka formuje a který často bývá těžký a složitý stejně jako všech ostatních. Nesrovnávejte se s tím co je vidět, dělejte to, co VY opravdu chcete a nenechte se definovat strachem.

David Siska

Written by

I love to grow and help others to grow. I am an idealist asking why not instead of why, trying to challenge myself everyday.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade