Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon
Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
60653

Hur många av dessa företag grundades i centrum för en storstad?

Silicon Valley och Redmond är knappast innerstan i Stockholm eller Manhattan. Silicon Valley t.ex. var fanns i anslutning till San Fransisco, som knappast var den största staden i USA eller ens Kalifornien. Det var ett område som hade utvecklingspotential, men som inte var mitt i det som då listades som attraktivt utan växte fram till det genom att IT bolagen som flyttade dit skapade det.

Det kanske också krävs lite nytänk från växande digitala företag i Sverige och kanske något större företag som kan bana vägen för ett Svenskt Silicon Valley område? Jag kan tänka mig flera mindre städer som ligger på rimligt avstånd till Stockholm som förmodligen skulle kunna tänka sig att satsa stort på detta.

Varför inte vara banbrytande? Jag som trodde detta var er grej, men det kanske bara är inom den digitala världen? Släpp Lattemapporna på Södermalm och bryt lite ny jord. Visa att ni vill visa att det går!

Like what you read? Give David Stenbeck a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.