ສະຫຼຸບບົດຮຽນກ່ຽວກັບ Microsoft Word

Microsoft Word ເປັນໂປຮແກຮມທີ່ໃຊ້ໃນການພິມເຊັ່ນ:ບົດລາຍງານ,ຈົດໝາຍແລະເອກະສານຕ່າງໆ.

ໜ້າ Home ແມ່ນໜ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ເລືອກ Front ພິມ,ປັບຂະໜາດໂຕໜັງສື,ປັບໂຕໜັງສືເຂັມແລະປັບໜັງສືງ່ຽງ.

ໜ້າ Insert ແມ່ນຈະມີ ສ້າງຕາຕະລາງ,ເພີ່ມຮູບແລະວິດີໂອໃນເອກະສານ.

ໜ້າ Page layout ແມ່ນປັບຂະໜາດເຈ້ຍແລະສ່ວນຫຼາຍຈະມັກໃຊ້ A4 ຫຼື 21cm x 29,7 cm.


ຂ້າງເທິ່ງນີ້ເປັນພຽງພາກສວ່ນໝຶ່ງຂອງ Microsoft Word ເທົ່ານັ້ນ.

່ຂໍຂອບໃຈ

Ms: Soudalut Soundala G3

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Davone Soundara’s story.