Futirist Yaklaşımlar Şaka la Goy Goy

Bi day dreamer olarak arada kafamı kurcayalan şeylerden bahsetmek için buradayım. Artık çevreme yeni fikirler anlatırken sıkıldıklarını düşünüyorum. Yazmak hem hatırlamama hem de birilerinin boğulmamasına yardımcı olacak.

Buraya yazdığım her şey değiştirilip, geliştirmeye açık.

Girişim işlerini pek seviyorum. Hatta daha önce üç yıl süreli ben de denedim. Biraz iş konuşalım.

Dayko

Like what you read? Give Süleyman Ereke a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.