CÔNG TY BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐÔNG ANH

daytiepdat
Sep 6, 2016 · 1 min read

CôngtybảohộlaođộngĐôngAnhđãtừngbướcđilênvàkhẳngđịnhtêntuổitronglĩnhvựcsảnxuấtvàcungứngcácloạitrangthiếtbị an toànphụcvụngườilaođộng.
Găng tay phòng sạch
Côngtychuyêncungcấpcácthiếtbịbảohộlaođộng, cáctrangthiếtbịphòngsạch, nhưgăngtayphòngsạch, giầy, dép, ghếchốngtíchđiện, Quầnáo — mũchốngtĩnhđiện, Giấy- khănlauphòngsạch, ..vv..vv
Đếnvớichúngtôi, bạnsẽđượclựachọnphongphúcácmặthàngcôngnghiệp, đadạngvềchủngloại, mẫumã, hànghóachấtlượngcóxuấtxứrõràng, giácảphùhợpnhấttrênthịtrường. Ưuđãichokháchhàngnhậpvớisốlượnglớn.
Khăn lau phòng sạch

Địachỉ:Ngã 3, Bếnxe Bus TênLửa, ThịtrấnĐôngAnh, HàNội
Email:bhlddonganh68@gmail.com
Điệnthoại: 043. 963.1642 / Hotline: 0988.046.655 (Ms. Dung)
Website:http://baoholaodongdonganh.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store