FAST & FURIOUS

Dazling
Dazling
Sep 26, 2019 · 2 min read

Mag je een winkel binnen?

Ja, met een scootmobiel / gehandicaptenvoertuig mag je ook een winkel binnen rijden. Uiteraard moet de winkel hier ook op aangepast zijn en moeten de toegangspoortjes breed genoeg zijn om er doorheen te kunnen. Scootmobielen hebben vaak geringe afmetingen waardoor dit geen meestal probleem is.

Elektrisch rijden

Scootmobielen zijn volledig elektrisch. Zodoende kun je ze ook indoor, dus in een winkel gebruiken, en opladen doe je simpelweg via het stopcontact. De lader is standaard inbegrepen bij de aanschaf. Scootmobielen zijn voorzien van sterke elektromotoren zodat je ook een helling omhoog kunt.

Heb je een rijbewijs nodig

In tegenstelling tot een brommer of scooter, heb je voor scootmobielen geen rijbewijs nodig en zijn er dus ook geen rijlessen vereist. De besturing is heel eenvoudig want omdat er 3 of 4 wielen aanwezig zijn hoef je geen voet aan de grond te zetten om te voorkomen dat je omvalt. Je kunt gewoon rustig plaatsnemen en gas geven om vooruit te komen. Achteruit rijden is ook geen enkel probleem. Zo kun je dus eenvoudig keren en steken om op de plek te komen waar je naartoe wilt.

Wat is de maximum snelheid

Veel scootmobielen van scootmobiel fabrikanten zijn niet gemaakt voor hoge snelheden. 12 kilometer per uur is redelijk gemiddeld. Een Sterling, Invacare of Strider gaan dus niet veel sneller dan dat. De modellen die wij verkopen kunnen echter wel een stuk sneller. Denk aan 20 tot 25 kilometer per uur! Dit betekent dat je grote afstanden in korte tijd kunt afleggen en dat je minder beperkt bent dan met traditionele invalidenvoertuigen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade