Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
969

Ana hatlarıyla makaledeki kaygılara katılıyorum. Özgür düşünce ile teknoloji arasında kurduğunuz bağlantıya ise itiraz etmek zorundayım. Nazi Almanyası’nda ifade özgürlüğü yoktu, ama teknoloji konusunda çok ileriydiler. Keza, Japonya, G. Kore, Çin, Küba veya SSCB/Rusya gibi otoriter toplum ve yönetimler de teknoloji geliştirebiliyorlar. Teknolojinin kar amaçlı geliştirilmesi ayrı bir olaydır, yönetimin hesap vermesi (ifade özgürlüğü, hukuk sistemi vs.nin çalışması) ayrı. ABD’de de sistemi kökten sarsacak şeyler yapın (ki bu kolay değil), bakın ne oluyor. Veya Batılı değerler bağlamında Dresden bombalaması ve Hiroşima/Nagazaki nereye oturuyor? (Cevap: son teknolojilerin sahada denenmesi). Teknoloji, uluslar arası rekabetin, sermayenin ve pazarın ihtiyaçlarına göre gelişiyor. Özgür düşünce diye kodladığınız şey, olsa olsa küçük sermayenin (girişimcilerin) önünün açılmasıdır. Yani, ABD’de küçük sermayedarların tekel kurmasını (Apple, Microsoft, Google) kolaylaştırıyor. “Başarılı” otoriter rejimlerin bizden farkı da, sistemin kendine birtakım hedefler koyabilmesi. Bizdeki otorite ise ilkel sermaye birikimine göre hareket ediyor. Yani bildik formülleri uyguluyor (inşaat, montaj otomobil, kimya vb.), küçük girişimciden bolca vergi alıyor (yani gönüllü olarak ucuza çalışmasını sağlıyor) ve hakkını arayanları da ayak bağı olarak görüyor. Problem hedefsizlik ve dışa bağımlılık, anlayacağınız.

Like what you read? Give DevilsLawFirm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.