Bệnh đau dạ dày là căn bệnh thường gặp nhất trong các bệnh về đường tiêu hóa. Bệnh có triệu chứng đặc trưng như đầy hơi khó tiêu, ợ hơi hay buồn nôn hay chảy máu bao tử. Để có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì người bệnh cần nắm rõ về bệnh.

Image for post
Image for post

Bệnh đau dạ dày là gì?

Dạ dày là cơ quan chứa đựng thức ăn nối thực quản với tá tràng thực hiện chức năng vận động, bài tiết và tiêu hóa thức ăn

Dạ dày được chia thành 2 phần chính là thân dạ dày và hang vị dạ dày. Thành dạ dày được cấu tạo từ 4 lớp là thanh mạc, lớp cơ, hạ niêm mạc, niêm mạc. Dạ dày có bờ cong nhỏ và bờ cong lớn được nuôi dưỡng bởi động mạch từ thân tạng. …

About

Dehp- Thải Trừ Vi Khuẩn HP

DeHP| DeHP kids sản phẩm sức khỏe với thành phần chính là Pylopass hướng tiếp cận mới trong việc kiểm soát https://dehp.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store