มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า “1 kilobyte ไม่ได้เท่ากับ 1024 bytes”!!!
Methuz Kaewsai-kao
786

ปกติสิ่งที่เราเรียนกันมาจะเป็น KB
https://sites.google.com/site/basiccomputerinfo/kar-wad-khnad-khxmul-bit-kb-mb-gb-tb
”กิบิไบต์” เราไม่ได้ใช้ แต่ KB เราใช้ตามมาตรฐานของ JEDEC 
ในตารางซ้ายสุด SI เราใช้ และ ขวาสุด JEDEC เราก็ใช้ เพียงแต่เราไม่ใช้ kB เพราะเราถูกสอนว่าคำย่อให้เขียนตัวใหญ่ เราจึงเจอ KB เสมอมา การใช้ kB เขียนบทความจึงทำให้คลาดเคลื่อนได้ครับ ส่วนมากเราก็เรียนตามการเก็บข้อมูลของหน่วยความจำ (JEDEC)

ส่วนหน่วย SI นิยมใช้กับคนทั่วๆไป (ที่ไม่ใช่นักคอมฯ) จึงทำให้นิยมใช้หน่วยของ SI มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันกับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ซึ่งสมัยนี้เป็นบุคคลทั่วไปมากกว่านักคอมฯ ผมว่าบทความต้นฉบับก็อธิบายได้ตรงตัวพอดีๆ
Where do we use 1 kB = 1000 bytes, 1 MB = 1000 kB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB? And where do we use 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB?
https://www.quora.com/Where-do-we-use-1-kB-1000-bytes-1-MB-1000-kB-1-GB-1000-MB-1-TB-1000-GB-And-where-do-we-use-1-KB-1024-bytes-1-MB-1024-KB-1-GB-1024-MB-1-TB-1024-GB/answer/Anders-Kaseorg

เพียงแต่เรามาเติมคำ “มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า” โดยใช้ kB แทนที่จะเป็น KB มันจะสร้างความขัดแย้งโดยปล่าวประโยชน์หรือปล่าวครับ? แค่ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนเรียนและคนสอนโดยไม่จำเป็น
อย่างไรก็ขอขอบคุณที่เขียนบทความขึ้นมาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นทราบครับ

Like what you read? Give dekjing a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.