Merak ettim denedim.
Sarp Doruk ASLAN
11

Aynı şekilde tekrar deneyince senin söylediğin sonucu alıyorum. Birkaç denemede alamamıştım :) sanırım farklı biryerde hata yapıp, lan yaml’ın suçudur bu diye boku yaml’a atmışım, ama olsun, yine de xml daha iyi :P

Like what you read? Give Emre YILMAZ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.