Image for post
Image for post

Bir web yayıncısı için hosting oldukça önemli konulardan biri özellikle linux/cloud server tecrübeniz yoksa ve hatta bunun ne demek dahi olduğunu dahi bilmiyorsanız destek sistemi güçlü ve hatta canlı chat ile size destek olabilecek bir hostinge ihtiyacınız var.

İleride veya şimdi uluslararası bir proje planlıyorsanız bu projelerin hedef kitlesine yakın sunucuları olan bir hosting satınalması yapmanız oldukça önemli. Ben projelerimin hepsini yurtdışında barındırdım. Burada ilk etapta Amerika geniş altyapısı ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor ama Türkçe bir projeyi de aynı hostta barındıracaksanız bu sefer Avrupayı hedef almanız daha doğru olacaktır. …

OMER DEMIR

CX, UX, CC, OM, CRM, eCommerce, Marketing, DigitalLife, BATNA, Coffee, 3rdWave, LifeHack, Guitar, Basketball, Fenerbahce, Obradovic, Erlang and JusticeForAll

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store