Savaş Uçaklarının Pist Uzunlukları-Çözüm
kayam
22

Yazıyla doğrudan ilgisi yok; savaş sevmem ama bence bugün bile en havalı -artistik- savaş uçağı F-14 belki SU-47 rakip. :)
Merak ettiğim, o yıllarda da daha kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilen uçak düşünülmüştür sanki de belki teknoloji yeterli değildir, olabilir mi?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.