Aleksandr Denisov
Aleksandr Denisov

Aleksandr Denisov

EPAM Systems, Co-Head of Flutter Competency, organizer of GDG Nizhny Novgorod. Twitter: @ShuregDenisov