Körlük
Aybüke
543

Ahir hayatlarında Huzur treninin uğradıklarından olma dilek, istek, niyet ve duası ile; güzel insanın güzel yazısı için teşekkür ederim 😊

Like what you read? Give Deniz Ltd a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.