MOHSEN NOMJOO, KÜLBEM VE BEN
Rasim Doğan
301

“Deyyan: Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren Hâk Teâla demektir. Ölmeden nefsimizi sığaya çekersek, bu ismin manasını üzerimizde göstermiş oluruz.”

👇

“Yâ Rahman!

Yâ Hannan!

Yâ Mennan!

Yâ Deyyan!

Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir.”

Amin..

E.c.m.a.i.n..

AEO

Like what you read? Give Deniz Ltd a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.