ASD’mi Kapadılar
Muhammed Hilmi Koca
81

🔺Geçmiş olsun.

🔹40 yıllık tıp Doktoru, hayatını mesleğine adamış bir hekim olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a kitabı “Rabbim, Beni Doktorlardan Koru!” yazdıran bir ülkenin evladı olarak

◾️Allah (cc) hastahanelere düşürmesin, düşersek te, iyiler ile (Dr. Zübeyde hnm gibi) karşılaştırsın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.