Okunması gereken kitaplar
MUHBAB
1104

Köyünüzdeki koca koca amcalar da bu kitapları okuyacak kültür/imkan olsaydı, sallamazlardı :)

Zaman/zemin önemli, tek bilgi kaynağı köy kahvesi ve radyo olan insan ile sizi kıyasladığımızda ise Türkçe yazıp İngilizce kitap önerisi “Medium okurlarının…”

Уаzıиız yazılarını İngilizce o zдмдn 😁

İyi bakınız zatınıza…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.