Güvercintepe: “Farkımız ne, aynı yerde?’’
Hilal Bozkurt
21

Yıl 1970, otogar Topkapı’da ve Anadolu’dan gelen göçlerin çoğu suriçine en yakın gecekondu semti Zeytinburnu’na oluyor.

Yıl 2000 ve az öncesi, İmara açılış ve M$’ların konuşulduğu mülkler. Gecekondu sahiplerinin zenginleşmesi…

Zamanı ne zaman bilinmez ama Güvercintepe, Fenertepe ve diğer benzer yerleşimler de ülke zenginleşmesi devam ettikçe/eder ise dönüşebilir yada o şekilde yaşamaya devam ederler…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.