Understanding the COVID-19 data and its deficiencies, along with the reasons behind them, is essential to protect ourselves.

Since the end of February, I have been looking at graphs to be able to reason about the COVID-19 (pronounced co-vid-19) disease caused by the novel coronavirus named SARS-CoV-2 (pronounced sars-co-v-2). I bet you are doing the same thing. The rapid spread of SARS-CoV-2 is making data collection a very demanding task, resulting in sparse and incomplete data. If we are not careful, the conclusions we derive from these can be very wrong. Unfortunately, a considerable amount of news articles and posts include incorrect information because they overlook the details of how the data they are using is collected and…


COVID-19 verilerinde yer alan eksiklikleri ve bu eksikliklerin sebeplerini anlamak kendimizi koruyabilmemiz için çok önemli.

Şubat ayının sonlarından beri SARS-CoV-2 adı verilen yeni koronavirüsünden kaynaklanan COVID-19 hastalığının yayılımını anlamak için sürekli grafiklere bakıyorum. Tahminim siz de aynısını yapıyorsunuz. SARS-CoV-2 virüsü çok büyük bir hızla yayıldığı için varolan veriler toplanım zorluğundan ötürü oldukça eksik. Eğer dikkat etmezsek bu eksiklik gördüğümüz grafiklerden çıkaracağımız sonuçları çok yanlış yönde etkileyebiliyor. Okuduğumuz birçok gazete haberi, telefonlarımıza gelen birçok yazı önemli detayları gözardı ettiği için yanlış bilgiler içeriyor ve zaten birçok bilinmezlikle dolu olan bu pandemi halini iyice zorlaştırıyor.

Kendimizi yanlış haberlerden koruyabilmemiz, gerçek olmayan sorunlara değil gerçek ve önemli olan sorunlara yoğunlaşabilmemiz için hepimizin karşımıza gelen bilgileri doğru bir şekilde…

Deniz Altınbüken

Software Engineer @Google, Cornell CS PhD, Distributed Systems and Consensus Expert, Data Lover, Hacker, Researcher

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store