Bitcoin’in Felsefi Öğretileri

“Bundan sonra, geri dönüş yok. Mavi hapı alırsan — hikaye biter, yatağında uyanır ve inanmak istediğine inanırsın. Kırmızı hapı alırsan — Harikalar Diyarı’nda kalıyorsun ve sana tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösteriyorum. ”
- Morpheus

Ders 8: Değişmezlik Ve Değişim

“Bitcoin bizi, bizim onu değiştirdiğimizden daha fazla değiştirecek.”
- Marty Bent

Bitcoin’in doğası öyledir ki, sürüm 0.1 piyasaya sürüldüğünde, bu çekirdek tasarım ağın yaşam süresi boyunca orada kalır.
- Satoshi Nakamoto

“Bitcoin, yeni bir yaşam formunun ilk örneği. İnternette yaşıyor ve nefes alıyor. Yaşıyor, çünkü insanlara onu hayatta tutmaları için para ödüyor. […] Değiştirilemez. Onunla tartışamassınız. Tahrif edilemez. Bozulamaz. Durdurulamaz. […] Nükleer savaş günün birinde gezegenimizin yarısını tahrip etse bile, o varolmayı sürdürecektir. ”
- Ralph Merkle

Ders 9: Kıtlığın Kıtlığı

“Sadece iki şey gerçekten azdır: zaman ve bitcoin.”
- Saifedean Ammous

Ders 10: Kusursuz Bir Kavrayış

“Satoshi’nin yaptığı en önemli şeylerden biri ortadan kaybolmaktı.”
- Jimmy Song

Ders 11: Kimlik sorunu

“Bitcoin bileşenlerinin ne kadar sık değiştiğini bir düşünün. Kod yapısı şuan çıkan ilk versiyonuna neredeyse hiç benzemeyecek şekilde eğiştirildi, çatallandı ve geliştirildi. […] Kimin neye sahip olduğunun kayıtları, dağıtık defter, değişmeyen tek şey olarak varlığını sürdürüyor.[…]
Bu kadar değişen bir ağı lidersiz yönetimi başarmak istiyorsanız geçerliliğini koruyan tek bir zinciri nasıl elde edeceğinizi keşfetmek zorundasınız.”
- Nic Carter

Ders 12: Çoğaltma Ve Mekan

“Nerede, tam şuan, hareket halinde bile olsa?[…] İlk olarak, bitcoin yok. Yalnızca yok. Bulunmuyor. Dağıtılan defterde giriş için bazı defter girişleri mevcut.[…] Herhangi bir fiziksel yerde bulunmuyorlar. Defter, her fiziksel yerde, herkeste bulunuyor. Coğrafya burada bir anlam ifade etmiyor — sistemin işleyişini anlamanıza yardımcı olmayacak. ”
- Peter Van Valkenburgh

Ders 13: Özgür Konuşmanın Gücü

Ders 14: Bilginin Sınırları

“Bitcoin tavşan deliğinin dibini kimse bulamadı.”
- Jameson Lopp

Sonuç

İleri Okumalar

--

--

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store