GÖNÜL

Bir tekne adıydı boğazda "gönül "

Sabah akşam gider gelir, kendisine çizilen rotasında.

Kimseye karışmaz, yolunda çıkmaz...

Devam eder yoluna, razı gelir verilene.

Adı gönül, kendi akla hayran.

Varı yoğu bitirmiş, tek bir şeyi var geriye kalan.

İlle de o dalgadan duvarları yıkmak amacı.

Kimse, hiç birşey yardım edemez ki ona.

Dalgakıran gelsin ister yıksın tüm engelleri...

Ağlar ama yağmur yağarken sadece.

Kimse anlamaz parıldayan boyası var üzerinde.

Damlacıklar kabarır üzerinde biçarenin.

Gören sanar, boğazın serin suları yalayıp geçmiş gövdesini.

Kim bilebilir güvertesinde yanan ateşi?

Alevlere bayrak açmış gidiyorken sessiz sedasız,

Onca insanı taşır her gün, çeker sırtında çilesini ama daima kendi ıssız.

Kiminin elinde gazete, kiminin elinde bir kitap var okumaya devam etmekte.

Bu teknenin akıbeti belli mi, değil mi?

Bilmem, kimbilir yine hangi fırtınalara tam yol İLERİ!

16.10.2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.