suara dari dalam gua

terdengar menyakitkan

seperti menghantam bebatuan

dan tersandung gundukan

terdengar kesepian

dalam gelap sendirian

hanya berkawan kesunyian

terdengar terbata-bata

berusaha mengucap kata

mungkin sebuah nama

Like what you read? Give Deny Wasawi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.