Indrukken vanuit het Hinterland
Natasha Gerson
99915

De grootheidswaan van de actievoerders is niet te pruimen. Zo worden er parallellen getrokken met de Freedom rides naar het Amerikaanse zuiden. Ik heb zelf vrij lang in Friesland gewoond, en mijn indruk is dat allochtonen er minstens zo goed worden opgenomen in ‘de mienskip’ als in de Randstad. Hoe schofferend is het eigenlijk om dan te doen alsof je naar een gesegregeerd landsdeel rijdt, om daar de mensen van kleur te bevrijden?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.