Akıl gücü en şiddetli fırtınadır; ve en güçlü ordular bile akıl gücü karşısında kumsaldaki kum taneleri gibidirler. Ozan Deniz Sarıtop

Akıl gücü en şiddetli fırtınadır; ve en güçlü ordular bile akıl gücü karşısında kumsaldaki kum taneleri gibidirler. Ozan Deniz Sarıtop

Like what you read? Give Evrensel Sözler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.