Bildiri Dağıtan Müslümanları Dövmek
Efe Aydal
1124

Katılıyorum ve bu tür davranışların ilkel olduğunu düşünüyorum. Davanda haklı olsan bile haksız duruma düşürücü bir davranış. Ayrıca bu gibi durumlarda hangi ülkede ne olduğunun bence hiçbir önemi yok çünkü başka ülkelerden örnek alınacak bir durum filan değil. Sadece basitçe düşünmek yeterli bu tür durumlarda ne yapılması gerektiğini. Bedensel şiddet karşı taraftan gelmediği sürece uygulanmaması gereken bir tavırdır bence. Zaruri haller dışında gereksiz yani…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.