React Tutorial Part-3: Marvel Karakterleri KOD2
Murat Turkay
1033

React’da anladığım kadarı ile componentler app.js’de toplanıyor, app.js ise index.js’e gönderiyor index.js’de index.html’ append ediliyor dimi ? peki bütün bu işlemler SEO konusunu olumsuz etkilemez mi ? veya react’ın seoya olumlu yada olumsuz etkileri nasıl oluyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.