Üniversiteyi Bırakın, Okumaya Başlayın!
Mustafa Gerdan
40010

Yazılımdaki if-else mantığında bir yazı olmuş. Ama maalesef hayattaki parametreler o kadar çok ki detaya girince if-else çorba oluyor. Realiteye çok yaklaşamamış, maceracı bir yazı olmuş.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.