kala jadu

aysha22816
Aug 22, 2016 · 2 min read

aaj main ap ko btao ga k kala jadu ke kya alamat hain baz dafa jadu ka hala ho to marez k bdan kapron ghar ke dewar pardo ya farsh pr taza khone k chentay asy jgha say partay hain jhaan ya guman bhe nahi ho sakta k ksi bili nay khone aloda gousht ka tukra phenka ho ya asman main urtay cheil kawaon main say ksi say ksi k mun say gousht ya khon ka lothra aa kr gira ho baz marezo k jisam ya kapron ya ksi our chezo pr pani k chenhty party hoon woh bhe ksi asy jgha say jgha ksi traf pani anay ka imkan nahi hota our hayrat ingaiz baat ya ha k baz dfa pani k chenthay khon k chantho say zaida khtarnak hotay hain asi wazia alamat samney aney k baad ilaj main dair kabhi nahi krni chahiay baz dafa insan k jisam pr neial k bray bray dag par jatay hain jo ksi chot wagaira k nishan bhe nahi hotay is say ap smaj jayn k ap pr kala jadu ho gya ha miyan bevi main tafreq our judai ka jadu kia gya ho to to jis pr jado kia gya ho usey dosrey freq ko daikh kr yaklakht bilawaja shadeed gusa ajata ha miyan pr jadu ho to bevi ko dekhtay he our bevi pr jado ho to miyan ko dekhtay he us pr gusa tari ho jati hain jis marez ke nandeed ya gimag pr jado kia gya ho usey agar naneed aa jay to to bhe woh raat bhar bkal our bachain rahta ha krwat bdlta rahta ha mukhtlif kisam ke awaz nikal ha jis say us ka kurab our bachani zahir hoti ha shar k marez ko aksar khwab main sanp nazer atayn hain kabhi kalay our kabhi ksi our rang k kabhi wasey chltay phirtay nazer atay hain our kabhi marez pr hamla awar hotay our usey dastay huway nazer atay hain kala jadu k marez ko khwab main aksar kali bhance nazer aati ha kabhi wasey nazer aati ha kabhi us pr hamla awar hotay nazer aati hain bandish ka ksi kisam ka jado ha to us kala jado k marez ko bsa oqwat khwab main bhool bhliya dekhai deti hai woh raat bhar kabhi aik gali say niklna our manzil tak ponchna chahta ha kabhi dosri gali say lakin har gali akhir main band milti ha our usey phir say apni jadojhad ka nay siray say agaz krna prta ha khwabon ko dosri alamat k sath mila kr unhayn kala jado ke alamat qrar dia jay ga narmal admi ya khwab dekhay to iss ke tabeer nikali jati ha mashor agar dekhay ga to tabeer niklnay ke bjay isay jado ke alamat k tor pr dekha jay ga

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store