MacOs ile aynı ortamda Helm2 ve Helm3 kurulumu ve kullanımı nasıl yapılır?

Kubernetes helm package manager
Kubernetes helm package manager

Helm, Kubernetes ortamında bulunan kaynaklarımızı yada paketlerimizi yönetmek için bize sunulmuş en güzel open source araçlardan biri olabilir. Bu nedenle severek kullandığım ve hem Developerlarin hem Devops takımının hayatını kolaylaştıran bir araç. Bu yazımda birden fazla kubernetes projesini yöneten yada helm2'den helm3'e geçmek isteyen yani farklı helm versiyonlarını aynı ortamda kullanmayı gerektiren durumlar için nasıl her iki versiyonu MacOs üzerinde kurup kullanabileceğinizi göstereceğim.

Öncelikle Homebrew ile helm 2 ve helm3 paketlerini yükleyelim.

brew install helm@2
brew install helm

Artık sistemimizde helm3 ve helm2 aynı anda kurulu. Artık bunların sembolik linklerini oluşturmamız gerekiyorki gerektiğinde farklı versiyonları kullanabilelim.

cd /usr/local/bin
ln -s /usr/local/opt/helm@2/bin/tiller tiller
ln-s /usr/local/opt/helm@2/bin/helm helm2
ln -s helm helm3

Burada helm3 bir tiller’a sahip olmadığı için tiller’ı versiyonlama ihtiyacı duymadım. Ancak helm2 versiyonu binary’sini helm2 olarak isimlendirdik ki kullanırken karışıklık oluşmasın.

En son satırda helm binary’si helm3 olarak linklenmiştir bunu isterseniz sadece helm olarak kullanabilirsiniz. Tamamen tercihen versiyonu görmek adına helm3 olarak kullanıyorum.

Birden fazla paketin farklı major versiyonlarını bu şekilde link yöntemiyle kullanmak mümkün.

Artık terminalden helm2 ve helm3'e linklediğimiz isimler ile erişebilirsiniz. Örnek olarak versiyonlarını terminale yazdıralım ve yazımızı burada noktalayalım.

> helm3 version
version.BuildInfo{Version:"v3.2.4", GitCommit:"0ad800ef43d3b826f31a5ad8dfbb4fe05d143688", GitTreeState:"dirty", GoVersion:"go1.14.3"}
> helm2 version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.16.9", GitCommit:"8ad7037828e5a0fca1009dabe290130da6368e39", GitTreeState:"clean"}

Written by

DevOps Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store