Diane Kim
Diane Kim

Diane Kim

voice designer @amazon. previously designing @xdotai