Địa ốc Iland

Sơ lược về công ty

CÔNG TY ĐỊA ỐC ILAND là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Địa ốc ILAND đang dẫn đầu thị trường BĐS trong việc phân phối căn hộ,chung cư và biệt thự biển cao cấp ở TPHCM và các tỉnh lân cận khác…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.