Kỹ thuật của mạng Viettel có hỗ trợ lắp thêm Modem không và giá bao nhiêu?

vien thong dich vu
Mar 12 · 5 min read

1. Lắp thêm Modem và giá cả

Xin trả lời luôn câu hỏi này đó là: Khi đăng ký mạng Viettel thì khách hàng không chỉ được hỗ trợ lắp thêm Modem mà thậm chí còn được tặng Modem Wifi miễn phí. Gói đăng kí mạng viettel tặng wifi này được áp dụng khi bạn đăng ký combo internet và truyền hình cáp Viettel. Việc này vừa tiết kiệm tối đa chi phí vừa được tận hưởng trọn vẹn những tối ưu mà cả gói dịch vụ đơn lẻ mang lại.

2. Một số Modem được tặng kèm khi đăng ký mạng Viettel

Dưới đây là một số loại Modem mà khách hàng sẽ được hỗ trợ lắp thêm khi đăng ký mạng Viettel:

3. Lợi ích khi được lắp thêm Modem

Là một nhà cung cấp mạng Viettel luôn hỗ trợ khách hàng và luôn mong muốn khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng internet, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói combo internet và truyền hình cáp Viettel. Bạn không chỉ được lắp modem miễn phí mà còn được nhiều ưu đãi khác liên quan: tặng modem wife 4 cổng + đầu thu HD box siêu nét, giảm phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước cước phí, giảm giá cước lên đến 46% giá niêm yết, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đóng trước cước từ 6 tháng trở lên, miễn phí vật tư như dây quang hay dây truyền hình, và ký hợp đồng tận nhà miễn phí.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade