Mạng cáp quang viettel có mạnh và ổn định không?

vien thong dich vu
Mar 2 · 5 min read
  • Mạng cáp quang không ảnh hưởng do thời tiết sấu, mưa, bão …
  • Tốc đỗ đường truyền có thể đạt tối đa do không bị suy giảm, hao hụt trong quá trình truyền dẫn, cho chất lượng mạng ổn đinh, truy cập nhanh, không bị giật lag ….
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade